Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.3

Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.3

Gdy franczyzobiorca prowadzi jednoosobową działalność, w przypadku jego śmierci na wszystkich spadkobierców przechodzą wszelkie majątkowe obowiązki i uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym związane z tą działalnością (z wyjątkiem tych, które są ściśle związane z osobą zmarłego). W uproszczeniu oznacza to, że spadkobiercy muszą zapłacić wszystkie zobowiązania obciążające zmarłego, a więc muszą opłacić należne faktury kontrahentów, w tym również opłaty franczyzowe. Wszelkie zaś przysługujące zmarłemu przedsiębiorcy wierzytelności wchodzą do masy spadkowej. Majątkiem zmarłego można rozporządzać jednak dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku o nabyciu spadku lub zaświadczenia od notariusza o nabyciu spadku, a do tego czasu spadkobiercy nie mają nawet dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zmarłego.

Możliwym rozwiązaniem dla spadkobierców chcących kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa jest założenie nowej, własnej firmy i nawiązanie tych samych stosunków umownych -także umowy franczyzowej (o ile franczyzodawca będzie chciał nawiązać współpracę).

W większości umów franczyzowych kwestia śmierci franczyzobiorcy nie jest regulowana. Wtedy mają zastosowanie zasady ogólne, o których już była mowa powyżej. Natomiast zdarza się, że umowy franczyzowe mają postanowienia szczególne, odbiegające od wskazanych zasad, np. takie, w których franczyzodawca zobowiązuje się zawrzeć umowę zabezpieczającą prawa określonej osoby lub osób (spadkobierców), które po dokonaniu działu spadku przejmą prawa wynikające z umowy franczyzowej. Oczywiście franczyzodawca decyduje, z kim z grona spadkobierców podpisze wspomnianą umowę i czy w ogóle to zrobi.

Jak widać z powyższego, śmierć osoby będącej przedsiębiorcą jest bardzo złożonym zagadnieniem. Jej wpływ na obowiązywanie umowy franczyzowej jest tylko jednym z problemów, z jakimi będą borykać się spadkobiercy. Pozostaną jeszcze m.in. kwestie związane z obowiązywaniem umów najmu, rozliczeń z pracownikami czy urzędami skarbowymi.

Karina Korczyńska

SPIS TREŚCI

http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-1/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-2/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-3/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments