Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.1

Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.1

Mimo, iż jest to umowa między firmami to śmierć osoby jednej ze stron może oznaczać koniec działalności.

Jakie to będą konsekwencje, zależy od formy prawnej franczyzobiorcy bądź franczyzodawcy oraz postanowień samej umowy franczyzowej. W artykule omówione zostaną najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym formy prawne przyjmowane przez strony umów franczyzowych (tzn. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i posiada osobowość prawną, czyli w obrocie gospodarczym ma byt samoistny. Co oznacza, że zasadniczo śmierć jednego wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki. Wprost przeciwnie, jeżeli w umowie nie ma postanowień regulujących skutki śmierci wspólnika, z mocy prawa spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki zmarłego – czyli stają się wspólnikiem spółki. Z chwilą śmierci wspólnika spadkobiercy dziedziczą udziały spółki, natomiast prawa korporacyjne związane z posiadanymi w spółce udziałami mogą być wykonywane przez nich dopiero od chwili wydania przez sąd stwierdzenia o nabyciu spadku. Umowa spółki z o.o. może przewidywać, iż w razie śmierci jednego ze wspólników spółka rozwiązuje się, bądź wstąpienie do spółki spadkobierców będzie ograniczone lub wyłączone. Żeby jednak takie postanowienie było ważne, umowa musi też regulować warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Jeżeli nie będzie takiej regulacji w umowie spółki, to postanowienia ograniczające podstawową zasadę są bezskuteczne.

Jak taka regulacja prawna wpływa na ważność i ciągłość umowy franczyzy? Otóż w przypadku gdy franczyzo-biorca lub franczyzodawca ma formę prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, śmierć wspólnika nie wpływa na ważność stosunku umownego – umowa franczyzowa nadal wiąże obie strony. Mimo to należy zawiadomić partnera biznesowego o zaistniałej sytuacji i poinformować go o zmianie składu osobowego spółki. Może się zdarzyć, że dawca lub biorca licencji będzie chciał rozwiązać umowę franczyzową. Relacje pomiędzy stronami współpracy franczyzowej opierają się m.in. na zaufaniu, dlatego dla franczyzodawcy ważny jest skład osobowy spółki franczyzobiorcy. Poza tym umowy franczyzowe standardowo uzależniają możliwość dokonania wszelkich zmian osobowych w spółce franczyzobiorcy od udzielenia na nie zgody franczyzodawcy.

SPIS TREŚCI

http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-1/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-2/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-3/

Facebook Comments
2 comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments